opvoedingsproject

opvoedingsproject

Onze visie op opvoeden vind je terug in ons opvoedingsproject. Het bevat zeven doelstellingen waarvan er vijf overeenkomen met de vakoverschrijdende thema's die in de leerplannen zijn opgenomen.

Het gaat om onderwerpen die (in projecten, tijdens excursies, bij allerhande activiteiten en in de verschillende vakken) in de school aan bod komen: leren leren, sociale vaardigheden, opvoeden tot burgerzin, gezondheidsopvoeding en milieuopvoeding. Als zesde en zevende punt kozen we de opvoeding vanuit de christelijke levensopvatting: de opvoeding tot goede en gelukkige mensen en het verbonden zijn.

Leervaardig

Doelstelling: Wij werken aan de opbouw van een eigen, degelijke studiemethode, die later zelfstandig kan gehanteerd worden.

Concreet:

 • Het systeem van leren leren

  In het eerste leerjaar wordt tweewekelijks een lesuur aandacht besteed aan de organisatie en de planning van de studies en aan de studiemethode. In het tweede leerjaar wordt het accent gelegd op studiemethode. In beide leerjaren nemen de vakleraren de taak op zich om, geïntegreerd in hun vak, de verschillende stappen van het leerproces te belichten.

  Omdat elk kind uniek is, spelen wij in op de leerstijl en de noden van elke leerling met aangepaste werkvormen en programma's. Leerlingen worden begeleid om hun leerproces in eigen handen te nemen via zelfsturing en zelfevaluatie. Waar het eventueel fout dreigt te lopen, krijgen ze hulp aangeboden. Er is individuele hulp van een leerlingenbegeleider, o.a. bij de organisatie van spulletjes in de bank en boekentas. Er zijn ook workshops in kleine groepjes over allerlei onderwerpen: leren leren in zes stappen, vragen lezen, leren schematiseren en faalangsttraining.

 

 • ict op school

  Vermits we de keuze maken om basisvorming te geven aan alle jongeren, spreekt het voor zich dat we de basisvaardigheden van de informatica aan alle leerlingen meegeven. Dit wordt ook gevraagd in de nieuwe eindtermen. In het eerste leerjaar wordt daarom één lesuur ict per week gegeven in één van onze computerklassen. De lessen ict zijn verwerkt in verschillende modules, leerlingen maken telkens kennis met een programma. Elke module is gecombineerd met een taak voor een ander vak, waarbij de leerlingen de nieuwe vaardigheden leren toepassen. Op die manier worden vaardigheden aangeleerd die overal kunnen worden gebruikt en niet alleen om te slagen voor een bepaald vak. De leerlingen krijgen voor beide vakken een beoordeling.


Zowel in het eerste als in het tweede leerjaar worden de verworven vaardigheden gebruikt in de lessen van de verschillende vakken.

Sociaal

Doelstelling: Op school leven we in groep. Er zijn heel wat verschillen tussen de leerkrachten onderling en de leerlingen onderling. We leren ons weerbaar op te stellen, maar met respect voor de anderen.

Concreet:

De eerstejaars krijgen tweewekelijks les in sociale vaardigheden: respect leren opbrengen voor anderen, leren samenwerken, weerbaarheid, mondigheid ontwikkelen, probleemoplossend denken... Werkvormen als rollenspel, klassengesprek, discussie, cirkelgesprekken en stellingenspel worden regelmatig gebruikt. Niet alleen leerrijk, echter ook leuk!

 • No blame (pestactieplan)

Pesten kan niet! We ondernemen tijdens het schooljaar verschillende acties om preventief te werken; we willen pesten immers vooral voorkomen. Via toneel en het regelmatig invullen van de klassenthermometer maken we problemen onmiddellijk bespreekbaar.

Als zich een pestsituatie voordoet, hanteren we graag de No blame-methode, omdat we merken dat hierdoor de vicieuze cirkel waarin je soms terechtkomt, kan vermeden worden. Verschillende leraren volgden de nodige nascholingen om professioneel met deze methode te kunnen werken.

Democratisch

Doelstelling: We leren samenwerken om via overleg met leerlingen, leerkrachten en directie een aangenaam schoolklimaat te maken. Inspraak brengt rechten mee, maar ook verantwoordelijkheden.

Concreet:

 • leerlingenparticipatie

Het is maar als men met hun mening rekening houdt dat leerlingen zich verbonden gaan weten met de school en zich actief gaan engageren. We willen bij de jongeren werken aan de capaciteiten om op een efficiënte en opbouwende wijze deel te nemen aan de samenleving. Zowel in het eerste jaar als in het tweede bestaat er een leerlingenraad.

Deze is samengesteld uit de klassenvertegenwoordigers van elke klas. Er wordt regelmatig vergaderd. De leerlingen stellen initiatieven voor die nadien aan de directie worden voorgelegd en omgekeerd wordt de mening over bepaalde schoolacties bij hen bevraagd.

Klik hier voor de video. 

Milieubewust

Doelstelling: We leren respectvol om te gaan met de natuur. We trachten afval te voorkomen en te sorteren. We kiezen voor duurzaam en milieuvriendelijk materiaal.

Concreet:

 • de werkgroep 'milieu'

Het verzamelen van batterijen is één van de actiepunten van onze milieugroep geworden. Telkens er een kilo verzameld is, krijgen we punten en die brengen voor de school echt wel wat op: we kunnen er allerhande didactisch materiaal mee kopen.

Zoiets moeten we onze leerlingen geen twee keer zeggen! Honderden kilo's batterijen verdwijnen in de speciale tonnen.

Bovendien promoten we het gebruik van brooddozen in de refter en houden we acties om de school net te houden.

Gezond

Doelstelling: We leren zorg dragen voor onszelf door te sporten, gezond te eten, voldoende te ontspannen...

Concreet:

 • drugspreventie

Wij zien preventie eerst en vooral als het werken aan een warm en open schoolklimaat, waar in vertrouwen kan gesproken worden over alle problemen. Door de persoonlijke benadering van onze leerlingen trachten we voeling te houden met hun welbevinden. Dat sluit niet uit dat we ook expliciet aan drugspreventie werken door volgende initiatieven:

- stappenplan bij drugsgebruik;

- aandacht voor 'rookvrije klassen' door deelname aan het project Meer pret zonder sigaret;

- RSV-week.

In een eerste les zien de leerlingen de gevaren van de dode hoek in een theoretisch kader geschetst. Nadien wordt dit in praktijk omgezet. Dit gebeurt door in de cabine van een vrachtwagen plaats te nemen: de leerlingen zien met hun eigen ogen op welke plaatsen zij als zwakke weggebruiker onzichtbaar zijn voor de chauffeur. Een écht praktische les! Die dag legt de lokale politie Lier ook het jongerenprocesverbaal uit.

In een tweede sessie worden de verkeersregels van de fietsers uitgelegd en leren ze via foto's van verschillende Lierse verkeerssituaties juist handelen op weg van en naar de school.

Goed & gelukkig

Doelstelling: We streven ernaar aandacht te hebben voor levenswaarden als verdraagzaamheid, vertrouwen, rechtvaardigheid, oprechtheid en respect. Zo dragen we bij tot ons eigen geluk en dat van anderen.

Concreet:

Van de lagere school naar het secundair onderwijs: een grote stap! Om de aanpassing vlot te laten verlopen, worden onze leerlingen prettig "onthaald".

De eerste schooldagen staat kennismaken centraal, zowel met klasgenoten, als met het schoolgebeuren, als met het gebouw. Een heuse rally zorgt ervoor dat iedereen letterlijk en figuurlijk snel zijn weg kent.

Al vlug zorgt de vriendengroep voor het nodige enthousiasme en voor een veilig gevoel.

 • kampeerdagen beroepsvoorbereidend leerjaar

Een aantal klassengroepen trekt er tijdens de eerste weken van het schooljaar op uit om te gaan kamperen. Deze dagen zijn druk bezet met sport en spel, maar ook met de dagelijkse werkzaamheden: eigen potje koken en eigen woonst net houden. Resultaat gegarandeerd: leerlingen èn leerkrachten kennen elkaar vrij vlug; de weg naar een vlotte samenwerking is geëffend.

Verbonden

Doelstelling: We leven verbonden met elkaar en met het grotere levensgeheel. Dat uiten we door de belangrijke momenten van het schooljaar - de start, Kerstmis, Pasen en het einde van het schooljaar - samen te vieren.

We engageren ons in verschillende projecten.

Concreet:

 • Pastoraal

In deze werkgroep zorgen leerlingen en leerkrachten samen voor vieringen en projecten:

- viering in klassenverband bij het begin van het schooljaar;

- acties tijdens advent- en vastenperiode als ondersteuning van grotere projecten;

- extra acties in functie van de actualiteit;

- campagneweekend "Vredeseilanden";

- viering met Kerstmis en Pasen, viering bij het einde van het schooljaar.

AddThis Social Bookmark Button

© 2011 - Sint-Ursula Middenschool