leren leren

Leervaardigheid is als eerste doelstelling vooruitgeschoven in het opvoedingsproject van onze SUSO-scholen. Wij hebben in de loop van de jaren hierover een gezamenlijke visie ontwikkeld. Deze visie wordt gedeeld door elke deelschool van de campus en gedragen door het hele schoolteam. De directie en interne begeleiders ontwikkelen de visie en zetten de krijtlijnen uit voor de realisatie ervan. De leerlingenbegeleiders, klassenleraren en vakleraren zijn betrokken bij de realisatie van het leren-lerentraject en de implementatie ervan binnen hun vakgebied.

Vooreerst willen wij in elk van de drie deelscholen naast een goed leefklimaat een positief leerklimaat tot stand brengen. Dit veronderstelt een aanmoedigende benadering waar aandacht en respect voor ieders talent centraal staan. Wij willen onze leerlingen zo meer motiveren om te leren, meer goesting doen krijgen in leren en geleidelijk aan inzicht laten verwerven in hun leerproces.

Wij willen bovendien alle leerlingen met ons leren-lerentraject bereiken. Wij hebben ook aandacht  voor de specifieke noden van individuele leerlingen.

Het aangeboden leren-lerentraject wordt progressief opgebouwd en evolueert van het eerste jaar tot en met het zesde (zevende) jaar. Daarbij worden de vakoverschrijdende eindtermen ‘leren leren’ en de attitudevorming als leidraad gebruikt.

Een leren-lerentraject wordt succesvol als leerlingen een goede studiekeuze maken en hierdoor beantwoorden aan het beoogde studieprofiel. Daarom hechten wij veel belang aan de oriëntering van onze leerlingen. Gevarieerde activiteiten helpen leerlingen ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen. Door het ontdekken en versterken van hun talenten beogen we optimale slaagkansen in het hoger onderwijs en/of een succesvol beroepsleven.

De school vindt het noodzakelijk om bij het begeleiden van haar leerlingen op studiegebied regelmatig overleg te plegen met andere personen betrokken bij de opvoeding van haar leerlingen.

We denken hier in eerste instantie aan de ouders en werken ook nauw samen met het Centrum voor leerlingenbegeleiding.

Het begeleiden van leerlingen op studiegebied veronderstelt dat de school openstaat voor innovatie op dit terrein en bereid is de resultaten en effecten te evalueren. Daarom is professionalisering op dit vlak opgenomen in het prioriteiten- en nascholingsplan.